Iloa ja taitoja kuvataideharrastuksesta

Kuvataidekoulu on iloa tuottavaoppimisympäristö. Opetuksessa stimuloidaan lasten ja nuorten luontaista mielikuvitusta ja luovuutta sekä kannustetaan itseilmaisuun. Onnistumiskokemuksetluovan tekemisen parissa vahvistavat itsetuntoa ja edistävät kaikkea oppimista.

Viikoittainen opetuskerta alkaa yhteisellä tehtävänannolla ja aiheeseen virittäytymisellä keskustellen ja havaintoja tehden. Siksi on tärkeää tulla tunnille ajoissa.

Elävintä tietoa taideopetuksen sisällöstä saa kunkin tunnin päätyttyä, kun lasten työt ovat esillä ja heillä on mahdollisuus kertoa niistä vanhemmille tuoreeltaan.

Huom! Pyydämme kertomaan opettajalle tai kuvataidekoulun rehtorille, jos lapsen terveys, elämäntilanne tai kehitysvaihe edellyttävät opettajalta erityistä huomaavaisuutta tai huomioon ottamista.Opettajan on hyvä tietää lapsen yliherkkyydestä villalle tai muille materiaaleille. Myös ruoka-aineallergioista kannattaa tiedottaa opettajalle etukäteen, sillä syys-ja kevätlukukauden viimeisillä opetuskerroilla tarjotaan pientäpurtavaa.

OPINTOJEN ETENEMINEN

Helsingin Taiteilijaseuran kuvataidekouluantaa taiteen perusopetuksenyleisen oppimäärän kuvataideopetusta. Taiteen perusopetuksella tarkoitetaanopetussuunnitelmaan perustuvaa, tavoitteellista ja tasoltatoiselleetenevää kuvataiteen opetusta, jota järjestetään ensisijaisesti lapsille ja nuorille.

Koulu noudattaa opetushallituksen laatimia opetussuunnitelman perusteita, joiden mukaan opetuksen sisällöt ja opetusmetodit suunnitellaan ikään ja kehitysvaiheeseen sopiviksi.

Opinnot aloitetaan oppilaan iän mukaisessa ryhmässä. Opettajat ottavat huomioon, että samassa ryhmässä voi ollavasta aloittaneita ja pidempään kuvataidetta harrastaneita.

OPPILASTYÖT JA KEVÄTNÄYTTELY

Opettajat jakavat lukukausienaikana tehdyt työt joko niiden valmistuttua tai viimeisillä opetuskerroillaennen lukukauden loppua. Jos lapsi ei ole paikallaviimeisillä opetuskerroilla, pyydämme ottamaan yhteyttä kuvataidekoulun toimistoon ja sopimaan ajan töiden noutamiseen. Kuvataidekoulun varastotilat eivät riitä vanhojen töiden säilyttämiseen.Kevätlukukauden päätteeksi pidämme oppilastyönäyttelyn, jossa esitellään kaikkien oppilaiden töitä.

TYÖVAATTEET

Kuvataidetunneilla käytettävät materiaalit saattavat liatavaatteita. Suosittelemme käyttämään suojaavaa esiliinaa, paitaa tai muuta taidetunneille tarkoitettua suojavaatetta. Kuvataidekoululta voi myös lainata essua tai suojapaitaa.

OPPILAILLE JAETTAVAT TIEDOTTEET JA TODISTUKSET

Näyttelykäynneistä, vanhempainilloista ja poikkeusjärjestelyistä ilmoitetaan usein lapuilla, jotka opettaja jakaa oppilaille. Lasten repuista saattaa siis löytyä tärkeää luettavaa. Kokonaan suoritetuista yleisen oppimäärän opinnoista annamme päättötodistuksen ja osittain suoritetuista opinnoista saa osallistumis-todistuksen pyydettäessä. Todistuspyynnöt tehdään kuvataidekoulun toimistoon.